Felhívás

Kedves Érdeklődő!

Sajnálattal tájékoztatjuk, hogy laborunknak technikai okok miatt nem áll módjában több rendelést teljesítenie.

Üdvözlettel,
Margitlab csapata

MargitLab logo
Magán laboratórium
Időpontfoglalás
Magyar

PREAMBULUM

A Margit Laboratórium Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1158 Budapest, Apolló utca 37. földszint 1.; cégjegyzékszáma: 01-09-374959, adószáma: 28809032-2-42 a továbbiakban: Szolgáltató) mint szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevő páciens (továbbiakban Ügyfél, együttesen: Felek) között – akár írásban, akár szóban, ráutaló magatartással – létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésekre (továbbiakban: Szerződés) a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadók.

Az Ügyfél a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, tudomásul vette, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben a Szerződés írásba foglalásra nem kerül, úgy a Felek között a jogviszony az Ügyfél Szolgáltatónál történő első megjelenésekor aláírása kerülő hozzájáruló nyilatkozat (Hozzájáruló nyilatkozat) dátuma. 

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására, amely módosítást a www.margitlab.hu honlapon teszi közzé és amely módosítás a közzététellel válik hatályossá.

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Felek rögzítik, hogy az ÁSZF alkalmazása és az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során a következő kifejezések, az alábbi tartalommal bírnak:

1. Szolgáltató: Margit Laboratórium Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1158 Budapest, Apolló utca 37. földszint 1.; cégjegyzékszáma: 01-09-374959, adószáma: 28809032-2-42);

2. Szolgáltatás: Szolgáltató által, a Szerződés és mellékleteiben meghatározott tartalommal egészségügyi és egyéb kiegészítő szolgáltatások nyújtása.

3. Ügyfél: a Szolgáltató Szolgáltatását igénybe vevő személy.

4. Kedvezményezett: a Szolgáltató a Szerződésben írt Szolgáltatást az Ügyfél által egyoldalúan meghatározott természetes személy(ek) részére nyújtja.

5. Szerződés: a Szolgáltató és Ügyfél között létrejött szerződés, melyben Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását vállalja.

6. A szolgáltatás helye: 1036 Budapest, Bécsi út 43.

II. A SZOLGÁLTATÁS

1. Szolgáltató a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, továbbá a Felek által megkötött Szerződés, valamint annak mellékletei, és a jelen ÁSZF szerinti feltételek szerint vállalja egészségügyi szolgáltatások nyújtását az Ügyfél, illetve a Kedvezményezett részére.

2. Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi-, személyi feltételekkel és a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik.

3. Szolgáltató valamennyi Szolgáltatását a mindenkor hatályos jogszabályoknak, szakmai protokolloknak és az egyéb szakmai előírásoknak megfelelően nyújtja.

4. Szolgáltató a tevékenysége során mindig az Ügyfél érdekeinek figyelembevételével, a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel és gondossággal jár el.

5. Szolgáltató a nyitvatartási idejében a honlapján aktuálisan elérhető szolgáltatásokat nyújtja.

6. Szolgáltató a Szolgáltatásokat egészségügyi alkalmazottai, valamint teljesítési segédek, így közreműködők, továbbá más egészségügyi szakszemélyzet bevonásával nyújtja.

7. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatást egyéni elhatározása, saját döntése alapján, illetőleg törvényes képviselője vagy – meghatározott esetekben – munkáltatója döntése alapján veszi igénybe.

III.  AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE

1. Szolgáltató az Ügyfelet – a Szolgáltatás helyén –bejelentkezés nélkül vagy előre egyeztetett időpontban fogadja. Az előzetes bejelentkezésnek az Ügyfél az alábbi módokon tehet eleget:

  • on-line felületen.

2. Jelen ÁSZF megismerésével Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató munkatársaitól a szolgáltatás igénybevétele előtt teljes körű tájékoztatást kapott a szolgáltatás természetéről, a felek jogairól és kötelezettségeiről, jelen ÁSZF rendelkezéseiről, valamint a fizetendő díjakról.

3. Az Ügyfél bármely Szolgáltatás igénybevétele előtt részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást kérhet az egészségügyi szolgáltatásról. Tudomásul veszi, hogy amennyiben külön írásban nem kéri, úgy a Szolgáltató által rendszeresített formanyomtatványok, tájékoztatók tartalmát elegendőnek tartja az adott Szolgáltatás igénybevételhez és azok aláírásával elismeri, hogy kellő előzetes tájékoztatásban részesült. A további tájékoztatási igényéről lemond.

4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania az alábbi adatokat:

• családi és utónév,

• születési hely és idő,

• anyja neve,

• TAJ száma, (amennyiben Ügyfél rendelkezik TAJ kártyával)

• telefonszám,

• e-mail cím.

IV. ÜGYFÉL KEZELÉSE

1. Ügyfél köteles a vizsgálatokon az előzetesen egyeztetett időpontban, arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni.

2. Amennyiben az Ügyfél az előre egyeztetett időpont után több, mint 10 perccel jelenik meg, úgy ellátásra csakis abban az esetben jogosult, ha ezáltal a soron következő, időpontra pontosan megjelenő Ügyfél vizsgálata időben megvalósítható.

3. Az Ügyfél az előre egyeztetett időpont előtt lehetőség szerint legalább 10 perccel megelőzően a Szolgáltató recepcióján jelzi, hogy megérkezett a szolgáltatás igénybevétele céljából. A Szolgáltató a bejelentkezés és adatrögzítést, adategyeztetést követően nyújtja az igényelt egészségügyi szolgáltatást.

4. Az Ügyfél, valamint a Kedvezményezett köteles a Szolgáltatás igénybevétele során a Szolgáltató munkatársaival együttműködni, a Szolgáltató működési rendjét tiszteletben tartani. Ügyfél köteles írásban megtenni a Szolgáltatás elvégzéséhez szükséges, valamint jogszabály által kötelezően előírt nyilatkozatokat. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt, vagy a Szolgáltató által kért tájékoztató nyilatkozatok aláírását megtagadja, úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és amennyiben ezzel összefüggésben költsége merült fel, úgy azt az Ügyféllel szemben érvényesíteni.

V. DÍJAZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató valamennyi egészségügyi szolgáltatást, mint magánszolgáltató, azaz nem társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatásként végzi, így az Ügyfél köteles a Szolgáltatás ellenértékeként a Szolgáltató Rendelőjében kifüggesztett, valamint nyilvános honlapján (www.margitlab.hu) elérhető mindenkor hatályos árlista alapján meghatározott díjat megfizetni a Szolgáltatónak.

2. Szolgáltató díja a Szolgáltatás igénybevételét követően azonnal esedékessé válik. Ügyfél jelen ÁSZF aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a díjat a Szolgáltatás befejeztével megfizeti.

3. Szolgáltató a készpénzben történő fizetés mellett, lehetővé teszi a bankkártyával történő fizetést is.

4. Az Ügyfél a szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a Szolgáltató részére, a késedelembe esés időpontjától a fizetési kötelezettség teljesítésének az időpontjáig számítottan. A Szolgáltató fizetési késedelem esetén jogosult igényét peres úton érvényesíteni az Ügyféllel szemben, és igénybe vehet valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében. Az igényérvényesítéssel kapcsolatos felmerülő többletköltségek az Ügyfelet terhelik.

5. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult továbbá megtagadni minden további egészségügyi szolgáltatás nyújtását az Ügyfél részére, amíg Szolgáltatóval szemben tartozása áll fenn.

VI. FELELŐSSÉG

1. Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan szövődményért, illetve következményért, amely abból ered, hogy az Ügyfél a Szerződésben, illetve jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeit, valamint a Szolgáltató munkatársa utasításait, javaslatait nem tartja be.

VII. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

1. A Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót Szolgáltató a www.margitlab.hu honlapon teszi közé.

VIII. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – PANASZKEZELÉS

1. A Szolgáltatással kapcsolatos felvilágosítások, valamint a reklamációk ügyében a Szolgáltató munkatársa jár el, cím:

2. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat kizárólag az Ügyféltől, illetve írásbeli meghatalmazottjától, a Szolgáltatás igénybevételekor kapott számla bemutatása mellett fogadja el.

3. A Szolgáltatással kapcsolatos reklamációk ügyében a Szolgáltató annak érkezésétől számított 30 munkanapon belül írásban értesíti az Ügyfelet az általa megadott elérhetőségen.

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitájukat elsődlegesen békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek az értékhatár függvényében alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.

2. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény és az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok és szakmai protokollok az irányadók.

Jelen ÁSZF 2021. január 13. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.